Blogu ya Jumuiya ya Global Voices ni uwanja wa wanachama wetu kushirikishana masimulizi yao binafsi. Pia ni kwa ajili ya kutathmini kazi tunazofanya pamoja, kushirikishana mawazo na uzoefu kuhusu kazi zetu Makala zote

RSS

Habari kuhusu GV Community Blog

Namna ya Kuandika kwa Ajili ya GV

Mambo ya Kuzingatia Unapoandika Habari ya GV Kabla ya kutuma andiko lako kwa ajili ya uhakiki, angalia maeneo yafuatayo: Kichwa cha habari: Je, wasomaji watavutiwa na kichwa hicho cha habarina na kupenda kuisambaza habari hiyo kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook na je, kina maneno muhimu yanayoweza kuonekana mtandaoni mtumiaji...